Privacy Verklaring

Dit is de Privacy Verklaring van Park Bredelaar. In deze verklaring lees je hoe wij omgaan met de persoonsgegevens.

Uitgangspunt

Uitgangspunt is, dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens van personeelsleden, vrijwilligers, stagiaires, bezoekers, klanten en andere persoonlijke relaties. Park Bredelaar houdt zich daarbij aan de relevante wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens en goedgekeurde gedragscodes. Wij treffen alle noodzakelijke maatregelen om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen. Park Bredelaar houdt zich daarbij in het bijzonder aan de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke persoonsgegevens verwerkt Park Bredelaar

Park Bredelaar verwerkt alleen die persoonsgegevens, die noodzakelijk zijn om de doelstellingen van de organisatie te kunnen uitvoeren en aan de vereisten van goed werkgeverschap te kunnen voldoen. Park Bredelaar verwerkt van relaties alleen die persoonsgegevens, die noodzakelijk zijn voor een goede en efficiënte werkrelatie. Park Bredelaar zal geen persoonsgegevens verwerken, waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken. Tevens zal Park Bredelaar geen gegevens over gezondheid (behalve indien relevant voor uitvoering van de functie), of gegevens m.b.t. iemands seksuele geaardheid verwerken.

Rechten van betrokkenen

Park Bredelaar eerbiedigt de rechten van de personen, waarvan persoonsgegevens worden verwerkt en is transparant over de verwerking daarvan. De betrokkene heeft het recht op inzage van, en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. De betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Beveiliging van persoonsgegevens

Rekening houdend met de aard, omvang en het doel van de verwerking, alsook met de waarschijnlijkheid en ernst van de risico’s voor de rechten en vrijheden van betrokkenen, treft Park Bredelaar passende technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen en te kunnen aantonen dat de verwerking in overeenstemming met de AVG wordt uitgevoerd. Die maatregelen worden periodiek geëvalueerd en zo nodig geactualiseerd.

Melding van incidenten

Indien een incident met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden, dat een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, wordt dit door Park Bredelaar gemeld aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit en wel binnen 72 uur, nadat zij er kennis van heeft genomen. Park Bredelaar neemt in verwerkersovereenkomsten met derden op, dat zij zonder onredelijke vertraging Park Bredelaar informeren over een inbreuk i.v.m. persoonsgegevens.
Wanneer een inbreuk i.v.m. persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, deelt Park Bredelaar dit de betrokkene onmiddellijk mee.

Website

Park Bredelaar verwerkt persoonsgegevens van iedereen, die onze website bezoekt en daar (digitale) gegevens achterlaat. Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Facebook

Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie.
Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken. Dit geldt ook voor andere social media kanalen.

Google Analytics

Park Bredelaar maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De gegevens worden maximaal 50 maand bewaard. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Wijzigingen

Deze Privacy Verklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.

Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Neem dan contact met ons op via onze contactpagina